Veilige kerk

De gemeente van Jezus Christus behoort een veilige plek te zijn, een gemeenschap waarin mensen met respect met elkaar omgaan en geen misbruik maken van relaties. Goede omgang willen we bevorderen, misbruik willen we voorkomen en waar dat plaatsvindt of plaatsvond er tegen optreden. Onder de titel ‘Een veilige gemeente’ bouwen we met elkaar aan een cultuur van veiligheid en heiligheid, van verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid. Dit sluit aan bij onze kernbegrippen rond verbinden: herstel & heling, samenwerking, saamhorigheid en eenheid. Zodat het een plek is en blijft waar veilige ruimte is voor mensen om te groeien in hun geloof, zowel samen als gemeenschap als individueel.

Veilige kerk

Aandacht voor preventie

Preventie begint bij bezinning en aandacht voor het onderwerp. De Baptistengemeente De Verbinding wil een veilige plek zijn bij het kinder- en jeugdwerk, binnen de diverse kringen, bijeenkomsten, pastorale gesprekken, enz. We gaan voor een veilige Kerk, waarvoor we samen verantwoordelijkheid dragen. Om een veilige omgeving te creëren worden er preventie maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag te leren herkennen, maar ook om te voorkomen. Er worden thema-avonden gehouden voor ouders van kinderen, taakveldleiders, kring- kinder- jeugdleiders en pastoraal medewerkers, zodat iedereen hun verantwoording kent voor een veilige relatie binnen onze Gemeente. Daarbij streven we naar een zorgvuldig samengesteld netwerk van vrijwilligers en medewerkers, die kunnen worden aangesproken op gedragscode en omgangsregels.

Gedragscodes en omgangregels:

 1. Ik accepteer en respecteer de ander en discrimineer niet.
 2. Iedereen telt mee binnen de kerkelijke gemeente.
 3. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 4. Ik val de ander niet lastig.
 5. Ik berokken de ander geen schade.
 6. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 7. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 8. Ik negeer de ander niet of sluit iemand buiten de groep.
 9. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen en praat niet slecht over de ander.
 10. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld (ook geen fysieke correctie), ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 11. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Als leiding zorg ik dat ik niet alleen blijf/ben met een kind of tiener.
 13. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk zowel naar kinderen/jeugd als medeleiding.
 14. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.
 15. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan en meldt dit waar nodig bij de vertrouwenspersoon of de leiding van het taakveld.
 16. Als ik merk dat ik het moeilijk vind bovenstaande afspraken te houden, meld ik dit en zoek ik hulp

(Bron: het Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties)

Interne Vertrouwens Personen (IVP’ers)

Als er grenzen van vertrouwen worden overtreden en je slachtoffer bent van machtsmisbruik en/of ongewenste seksuele intimiteiten door een leidinggevende, is het goed om erover te praten met iemand die je vertrouwt binnen je eigen kring van bekenden of met een van de IVP’ers. Zwijg niet! Ook als je het gevoel hebt, dat je andere kinderen/mensen in bescherming moet nemen, omdat je een vermoeden hebt van machtsmisbruik, neem je contact op met één van deze mensen. Als je contact opneemt met een IVP’er zal hij/zij anoniem en onafhankelijk met jou in gesprek gaan en samen op zoek gaan naar een oplossing. Weet dat je nooit alleen staat! Weet dat er mensen zijn die naar je verhaal willen luisteren en je willen helpen.

Onze IVP’ers zijn:

Bekijk hier de taakomschrijving en werkwijze van onze IVP’ers.

Maak melden mogelijk

Als er iets misgaat tussen een kerkelijk leider en gemeenteleden is het belangrijk dat dit gemeld kan worden, zodat er recht wordt gedaan. Hierbij een overzicht van de routing `voorkomen en oplossen machtsmisbruik in ABC-Uniegemeenten. Omdat het belangrijk is om de juiste stappen te zetten bij (seksueel) machtsmisbruik, hierbij een flowchart om te weten welke route je in- of extern kunt bewandelen om melding te doen van machtsmisbruik en/of ongewenste intimiteiten.

Melden bij andere instanties

Zoals in de flowchart te zien is, kun je zelfstandig een melding doen of ervoor kiezen om dit samen met een van de IVP’ers te doen. Er kan een beroep worden gedaan op externe instanties, zoals:

Unie van Baptistengemeenten
Via de website van de Unie van Baptistengemeenten kun je contact opnemen met de landelijke vertrouwenspersonen van de Uniegemeenten. Ga naar: www.baptisten.nl/veiligegemeente. Het emailadres is: vertrouwenspersoon@baptisten.nl.

SEM (Stichting Evangelisch Meldpunt)
Bij klachten of signalen van ongewenst gedrag of seksueel misbruik door een leidinggevende kun je terecht bij SEM (Stichting Evangelisch Meldpunt). Ga naar www.wijzijnsem.nl 

 

Informatieve- en hulp sites seksueel misbruik 
Situaties van misbruik of huiselijk geweld kan je melden bij: Geweld kun je ook anoniem melden via: www.veiligekerk.nl