ANBI

Algemene gegevens

Baptistengemeente De Verbinding
De Schutterij 2
3905 PL Veenendaal
secretaris@bgv-deverbinding.nl
RSIN-nummer: 812696645
KvK-nummer: 76446204


Doelstelling Baptistengemeente De Verbinding

Artikel 1: De Baptistengemeente Veenendaal, zoals vastgelegd in de statuten van 10 mei 2012, maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.
Artikel 2: De gemeente heeft als fundament de Here Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, Middelaar tussen God en de mensen. Zij aanvaardt de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God en als het hoogste betrouwbare getuigenis van Gods openbaring. Zij erkent en belijdt het woord van God als het hoogste gezag voor geloof en leven (artikel 2 Statuten)
Artikel 3: Gebod, opdracht en roeping. De gemeente erkent en aanvaardt het gebod (Mattheus 22:36-40 ) en de opdracht (Mattheus 28:18-20). De roeping van de gemeente is gebaseerd op het grote gebod en de grote opdracht.


De hoofdlijnen van ons beleidsplan


Beloningsbeleid

De bestuurlijke en geestelijke leiding van de Baptistengemeente ligt bij de oudstenraad en de voorganger (momenteel vacant). De oudstenraad bestaat uit:

  • Eugène Poppe, voorzitter
  • Henry Valk, secretaris
  • Theo Ploeg, penningmeester
  • Maarten van den Heuvel
  • Quint van der Meer
  • Marco van de Weerd

Leden van de oudstenraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten. Datzelfde geldt in principe voor de werkzaamheden binnen de diverse taakvelden van de gemeente. In enkele gevallen wordt een vrijwilligersvergoeding uitgekeerd. Het beloningsbeleid van de voorganger volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland waarbij de Baptistengemeente Veenendaal is aangesloten.
Klik hier voor meer informatie


Actueel verslag van activiteiten


Financiele verantwoording